مرمت ابنیه تاریخی

شاخه ای از هنر مهماری میباشد. که به مطالعه شناخت و در نهایت احیا بناهایی تاریخی و باستانی به لحاظ ساختاری و عملکردی میپردازد.

این هنر که آمیخته ای از دانش، تکنولوژی، مهندسی وهنر معماری میباشد.

علم مرمت 

مرمت واژه ای است کلی و مشخص از مداخله های علمی و فنی که به منظور تضمین تداوم زمانی یک اثر هنری تاریخی صورت میپذیرد .

مفهوم مرمت 

مهمترین مفاهیم به کار رفته در مرمت شامل بازسازی،(بازسازی ساختمان) نوسازی و بهسازی که روی هم مداخله را معنا میبخشند.

بازسازی : به معنای بازسازی مکانیکی و بدون در نظر گرفتن ابعاد فکری و نظری نو پرداز یک وضعیت ساختاری .

نوسازی : مجموعه اقدامات و عملیاتی که ساختارهای نو را به جای بناهای قدیمی می نشاند و یا جلوه بسیار نو به آن میدهد .

بهسازی : سلسله اقذاماتی که به منظور بهبود کالبد در کوتاه مدت صورت می گیرد . که شامل 4 اقدام : تعمیرات – خفاظت – حمایت و استحکام بخشی می شود . 

انواع مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و سبک های آن

تقسیم یندی کلی : از سال 1840 به بعد دو نوع مرمت به وجود آمد : مرمت علمی و آرکئولوژیک – مرمت هنری یا آرتیستیک

مرمت علمی و آرکئولوژیک که عبارت بود از حفاری بنهاهای تاریخی دوران کلاسیک مثل رم و یونان که المان ها و اجزا بیرون کشیده را سوار میکردند و به آن فرم میبخشیدند جهت بازدید سیاحان و مطالعه محققین . عملکرد در این نوع مرمت صرفا جهت مطالع ، تخقیق و بازدید میباشد .مثل اشیا و فرم های باستانی ای که در موزه ها نگهداری می شود.

مرمت هنری یا آرتیستیک نوع دوم مرمت می باشد که مرمتگر به خود اجازه میدهد در فرایند مرمت قسمت های از بین رفته را طبق الگو و مطالعات از پیش صورت گرفته، مجدد بازسازی و نوسازی نماید. این بناها در نوع دوم به بناهایی دوران رسانس و گوتیک و در ایران مثلا بناهای دوره صفویه و قاجاریه اطلاق میگردد.

انواع مرمت

مرمت حفاظتی

بازسازی سبکی یا آناستیلوزی

پاک سازی سبکی  

مرمت تکمیلی یا الحاقی

باز زنده سازی یا مرمت تاریخی

مرمت استحکامی

مرمت جامع

نمونه ای از قبل و بعد بازسازی های انجام شده:

نمونه ای از بازسازی های انجام شده در مسجد جامع یزد:

سوالات متداول پیرامون مرمت بناهای تاریخی

ابنیه تاریخی دارای معماری و طراحی بی‌نظیر و خاصی می‌باشند، از این رو مطالعه برروی آن‌ها منجر به رشد دانش معماری افراد خواهد شد.

 

این روش مرمت نیز بیشتر برای مرمت‌گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند موجودیت و تاریخ بنا را حفظ نمایند. به طور کلی در مرمت تاریخی، اهمیت تاریخی بنا، مسائل فرهنگی، اجتماعی و ملی، و همچنین تاریخ‌نگاری مطرح می‌شود. همچنین در این روش، روابط بنا با محیط اجتماعی، اقتصادی و فضای کالبدی به میزان کمتری مورد توجه قرار می‌گیرد.

تخریب به دلیل اثرات زیست محیطی،سستی و کم بودن مقاومت،وزش باد و طوفان‌های شدید،انسان و عوامل انسانی تخریب کننده فضاو…

خانهمحصولاتسوالاتتماس با ما